bullet03_blue.gif

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


สหกรณ์ออมทรัพย์ อผศ.
        สถานีโทรทัศน์
         black00_next.gif        black00_next.gif  
         black00_next.gif       black00_next.gif    

         black00_next.gif       black00_next.gif    ห้องสมุด อผศ.

ตรวจสอบสถานะ IP Phone

 anisquare19_blue.gif ๒-๔ พ.ค. ๒๕๕๙
 dia_bluve.gif  
รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร   "การพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อ"
      ตามที่ กทส.ฝสส. ได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานสินเชื่อและพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านสินเชื่อของ ผศ.จำนวน ๔๖ คน....

                                                       รายละเอียด


anisquare19_blue.gif ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
 dia_bluve.gif  
นโยบายการปฏิบัติงาน   ของ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล
      ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

                                                       รายละเอียด

anisquare19_blue.gif  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 dia_bluve.gif องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธี
    บวงสรวงสังเวยองค์พระหลักเมือง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
    พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

                                                       รายละเอียด

การแสดงความเคารพ เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของผู้มีวินัย
-  คู่มือประกอบการอบรมโปรแกรม PHOTOSHOP 
-  ข้อมูลทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2547-2552 (ที่มีชีวิต) โดยแยกตามเขตและจังหวัด 
-  Download ป้ายไวนิลงานวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 60  
ตัวอย่างป้ายไวนิล

-  รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดประจำปี 2559 และส่งสำเนาผลการตรวจสอบให้สตง. 
-  แบบฟอร์มร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
-  การสอบหาข้อเท็จจริง 59 (ส่วนภูมิภาค) 
-  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
-  ไวนิลการประชุมแกนนำเครือข่ายประจำปี 
-  ขออนุมัติการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเสมียน รุ่นที่ 7 
-  ข้อมูลการจัดงานการจัดงานไว้อาลัยสำหรับภาคเขต 
-  แบบฟอร์มการควบคุมภายใน 
      การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดประจำปี 2559

               - การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
               - คำแนะนำในการตรวจสอบ
               - ตัวอย่าง คำสั่ง รพ.ผศ. ผศ.เขต ,นิคมฯโครงการ และศสฝ.ฝนผ.
               - ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน สำหรับ ผศ.ป.น.
               - ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน สำหรับ ผศ.อ.ด.
               - ตัวอย่างบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง
               - ตัวอย่างรายงาน รพ.ผศ. เขต.นิคมฯ โครงการฯ และ ศสฝ.ฯ
               - บัญชีเกิน + บัญชีชี้แจง+บัญชีโอน
               - ตารางอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวรของ อผศ.
    - แบบฟอร์มการแบ่งแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
    - ไวนิลการจัดกิจกรรมเครือข่ายทหารผ่านศึกร่วมกับภาครัฐ ดาวน์โหลด
    -  แบบฟอร์มการขอใช้บริการของ ศกม.
               แบบฟอร์มขอ เบิก/ยืม/คืน
               แบบฟอร์มขอ IP Phone
               แบบฟอร์มขอ Username และ Password
               แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
    -  ขออนุมัติแบบสอบถามประเมินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริหรือศูนย์การเรียนรู้ รายละเอียด
    - ไวนิลโครงการเครือข่าย     กำหนดให้ไวนิลมีขนาด 3x1 เมตร รายละเอียด
    การสร้างเวปไซด์ โดยใช้ blogฉบับปรับปรุงใหม่.
    - การสร้างเวปไซด์ โดยใช้ blogฉบับปรับปรุงใหม่   
    - สร้างแผนที่ใน google map  

    ประเมิณผลสำริจ กผว. ของ ผศ นิคมฯ และ ศสฝ.ฝนผ. ปี59
    - กผว.1 (ผศ.)(ฉบับปรับปรุงปี59)   
    - กผว.1 ของ นิคมฯ แล ะโครงการฯ  


  ตัวอย่าง กผว. ของ ผศ นิคมฯ และ ศสฝ.ฝนผ. ปี59
    - กผว 5 รอบ 6 เดือน ปี 59  
    - กผว 6 รอบ 6 เดือนปี 59  
    - กผว 8 รอบ 6 เดือนปี 59  
    - กผว.11 ของ นิคมฯ แล ะโครงการฯ  
    - เกณฑ์ในการให้คะแนนการปฏิบัติงานประเภทกลุ่มงานประจำ  
    - ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนในกลุ่มงานพัฒนาประจำปี 59 หน่วยงานกิจการพิเศษ  
    - ตัวอย่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มงานพัฒนาปี 59  
    - ตารางสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน  
    - แบบฟอร์ม work cheet ตัวอย่าง ปี ๕๕ รอบ ๖ เดือน  
    - แบบรายงาน (รายตัวชี้วัด) ปี 59 รอบ 6 เดือน  

    -  อนุมัติโครงการจัดกิจกรรมตามโครงการการจัดตั้งเครื่อข่ายทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง อผศ.กผว. ๓ (Action Plan ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียด
    - แบบฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวฯ และทหารผ่านศึกประจำการ                        ผศ. ดาวน์โหลด และบันทึกข้อมูลฯ พร้อมจัดส่งมาทาง E-mail ของแผนกสถิติและวิจัย chulee.art@htaiveterans.mail.go.th รายละเอียด
    - แบบฟอร์มคำของบประมาณ (ปี 60-61) รายละเอียด
    รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดประจำปี ๒๕๕๘ และส่งสำเนาผลการตรวจสอบให้ สตง.
    - แบบบันทึกคำชี้แจงเพิ่มเติม   
    - ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เขต นิคม รพ.ผศ.  
    - ตัวอย่างรายงานผล เขต นิคม รพ.ผศ.และพัสดุของหน่วยอื่น  
    - ตารางอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวรของ อผศ  
    - แบบบันทึกถ้อยคำ ของ ผศ  
    - แบบบันทึกถ้อยคำของ นิคมฯ และ ศสฝ.ฝนผ.  

    <หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กพด.ฝกบ. โทร ๐๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๓๓๗ ๓๓๘>
           การจัดสัมนาความร่วมมือระหว่างแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่และสัสดี

    -    ขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่และสัสดี  
    -    แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายสัสดีปี59  
    -    รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท   
    -     แผนและงบประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่และสัสดี   
    -    แผนของ ผศ.  
    -    ป้ายไวนิล 3x1 m.   
- แผนการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และการพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียด
- แนวทางในการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายทหารผ่านศึกของ ผศ. รายละเอียด
    ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำควบคุมภายใน

- ตัวอย่าง แบบไฟล์ แบบ ปย.1 -บัญชีเงิน   
- ตัวอย่างแบบไฟล์ แบบ ปย.2 -บัญชีเงิน   

- ตัวอย่าง แบบไฟล์ แบบ ปย.1 - แผนกบัญชีทรัพย์สิน   
- ตัวอย่าง แบบไฟล์ แบบ ปย.2 - แผนกบัญชีทรัพย์สิน   

- ตัวอย่าง แบบไฟล์ แบบ ปย.1 - แผนกบัญชีลูกหนี้   
- ตัวอย่าง แบบไฟล์ แบบ ปย.2 - แผนกบัญชีลูกหนี้   

- แบบไฟล์ ปย.1 กสก   
- แบบไฟล์ ปย.2 กสก  
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อผศ. รายละเอียด
เอกสารดำเนินการตวจสอบพัสดุประจำปีของ ผศ.เขต ประจำปี ๒๕๕๘

- แบบไฟล์ คำแนะนำในการตรวจสอบ   
- แบบไฟล์ ตัวอย่าง คำสั่ง รพ.ผศ. ผศ.เขต ,นิคมฯโครงการ และศสฝ.ฝนผ   
- แบบไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน สำหรับ ผศ.ป.น.   
- แบบไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน สำหรับ ผศ.อ.ด.  
- แบบไฟล์ ตัวอย่างบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง   
- แบบไฟล์ ตัวอย่างรายงาน รพ.ผศ. เขต.นิคมฯ โครงการฯ และ ศสฝ.ฯ   
- แบบไฟล์ บัญชีเกิน + บัญชีชี้แจง+บัญชีโอน
 
- ขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียวแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ   บัตรชั้นที่ ๑  ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ รายละเอียด
- เพิ่มเติมข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ รายละเอียด
- พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียด
- แบบฟอร์มเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ รายละเอียด
- คู่มือบันทึกใบแจ้งความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
- แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รายละเอียด
- แบบฟอร์มสำรวจ ความต้องการของพนักงาน อผศ. เกี่ยวกับการกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ประเภทสวัสดิการ รายละเอียด
- แจ้งข้อมูลพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิร่วม ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ อผศ.  รายละเอียด
- กำหนดอัตราครุภัณฑ์ประจำหน่วย   รายละเอียด
- แจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิร่วม ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ อผศ.  รายละเอียด
- โครงการสร้างเครือข่ายการสงเคราะห์ แจ้งให้ ผศ.เขต ทราบ รายละเอียด
- กบช.ฝปช. ได้จัดทำตารางกำหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นการคำนวณ
  ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง และ สป. กำหนด
รายละเอียด
ขอความร่วมมือให้จัดส่งข้อมูลการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึกนอกประจำการ แยกตามเหล่าทัพ
 ด้านบริการจากรูปแบบสถิติ ๙
- แบบไฟล์ PDF  
- แบบไฟล์ Exel
 
- แบบฟอร์มคำขอ งบประมาณ ปี ๕๘ -๕๙ รายละเอียด
- การประดับแพรแถบย่อ  รายละเอียด
-  แบบฟอร์มการควบคุมภายใน 
-  แบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของ ผศ. (ฉบับปรับปรุง) 
-  ตัวอย่างการจัดทำวาระบำเหน็จ 
-  แบบสำรวจความต้องการของพนักงาน อผศ. เกี่ยวกับสวัสดิการด้านที่พักอาศัย 
- แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของ ผศ.

-  ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานและผู้ได้รับผลกระทบ ฯ
   -  ไฟล์แนบตัวอย่างการคำนวณ  

 
 -  สมุดโทรศัพท์และคู่มือการใช้งาน IP PHONE (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔) 
ฝปช.แจ้งให้ทราบว่า ใบเสร็จรับเงินประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน
  กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน 
ตัวอย่างประเมินผลสัมฤทธิ์รอบ ๖ เดือน (ผศ.เขต)   
อัตราครุภัณฑ์ประจำหน่วย (ผนวก ก,ข)   
  -  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 
  - กตส.ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก 
  หลักฐานขอรับการสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ  
  - หนังสือรับรองค่าประสบภัยพิบัติ  
  - หนังสือมอบอำนาจ  
 
แบบฟอร์มคำร้องผู้ประสบภัยพิบัติ  
การปรับปรุงแก้ไขอัตราครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม) 
ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
-  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศการให้บริการทหารผ่านศึก 
-  การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวด้านบริการ (แบบสถิติ ๙ ใหม่) 
-  แบบฟอร์ม ค่าการศึกษา
-  แบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล
-  แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจ้าง
  ร่างคำสั่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต เรื่อง กำหนดหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผศ.
 การหักบำเหน็จชำระหนี้ และแบบคำขอรับบำเหน็จ (แบบ ๐๑) 
  เอกสารสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์
การทำงานคอมพิวเตอร์ให้ได้ดี ทักษะและความชำนาญหาซื้อไม่ได้
คุณต้องพยายามฝึกปรือฝีมือด้วยตนเอง เรามั่นใจว่าคุณทำได้
           ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ฝ่ายนโยบายและแผน , องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
            ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
           Tel. (๐๒)-๓๕๔๘๕๘๗,๑๖๗-๑๖๙


คุณเข้ามายังเว็บเพจนี้เป็นคนที่ 004108