ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศการให้บริการทหารผ่านศึก ปีงบประมาณ 2554

1. ข้อมูลบุคคล

    1.1     สังกัด   

    1.2     ระดับ   

    1.3     ความถี่การใช้ระบบงานสงเคราะห์ (วันต่อสัปดาห์)       1.4     โดยเฉลี่ยระยะเวลาในการใช้ระบบงานสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้ง (ชั่วโมง)


2. ประเด็นความพึงพอใจในการใช้ระบบงานสงเคราะห์

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศกม.ฝนผ.
1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เต็มใจ เเละเอาใจใส่ต่อการบริการ/คำปรึกษา/คำเเนะนำ
2. เจ้าหน้าที่ใช้ถ้อยคำสุภาพเเละเหมาะสมต่อการให้บริการ/คำปรึกษา/คำเเนะนำ
3. เจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องเเละประสานงานมีความเหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่สามารถให้คำเเนะนำเเละตอบคำถามได้ชัดเจน
5. องค์ความรู้เเละทักษะความชำนาญของเจ้าหน้าที่ ศกม.ฝนผ. ที่ให้บริการ
ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
6. ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
7. การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลและการใช้งานข้อมูลง่ายและสะดวก
8. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
9. เมนูเเละข้อความที่ใช้สื่อสารเข้าใจได้ง่าย
10. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาครอบคลุมเเละเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
ด้านระบบคอมพิวเตอร์
11. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
12. ความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
13. จำนวนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ดำเนินงานระบบงาน
14. ความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์(Virus Program) สำหรับใช้งาน
15. ปริมาณงาน กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ ียงพอต่อการให้บริการทหารผ่านศึก
ภาพโดยรวม
16. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
17. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบฐานข้อมูลเเละสารสนเทศของ อผศ.
18. ความพึงพอใจโดยรวมต่อประสิทธิภาพด้านเครือข่ายของ อผศ. เเละ ผศ.
19. ความพึงพอใจโดยรวมต่อประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ของ อผศ.
20. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการรับบริการของ ศกม.ฝนผ.


3. ความคิดเห็นเพิ่มเติม
        


หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามกรุณาติดต่อได้ที่ คุณวนิดา ก.ศรีสุวรรณ โทรศัพท์ภายในหมายเลข 388