bullet03_blue.gif


 การแสดงความเคารพ เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของผู้มีวินัย-  การสอบหาข้อเท็จจริง ปี 2562 ส่วนภูมิภาค
-  วารสารสงครามโลก
-  ไวนิลประชาสัมพันธ์วันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 63 สำหรับ ผศ.เขต
-  แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐
    - ดาวน์โหลด ภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการ อผศ.                     
               ผู้ช่วยผู้อำนวยกาเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร)
              
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
    -  การขอ มีบัตรประจำตัวพนักงาน ลูกจ้างประจำอผศ.และบัตรแสดงตน สำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ อผศ.และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ
               แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่ ตามพ.ร.บ.บัตรปรจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
               แบบฟอร์มคำขอมีบัตรแสดงตนสำหรับประกอบเครื่องแบบ พนักงานและลูกจ้างประจำ อผศ.
-  เอกสารประกอบคำบรรยายของ ฝปช.
-  แบบฟอร์มคำร้องของบประมาณปี 2563 - 2564
-  แบบฟอร์มขอตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกรมการปกครอง
      การ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดประจำปี 2562
               - การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
               - คำแนะนำในการตรวจสอบ ผศ.
               - ตัวอย่างรายงาน รพ.ผศ. เขต.นิคมฯ โครงการฯ และ ศสฝ. ฝกพ.
              
-ตัวอย่าง คำสั่ง รพ.ผศ. ผศ.เขต ,นิคมฯโครงการ และศสฝ.ฝกพ.
               -ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน สำหรับ ผศ.อ.ด.
               -ตัวอย่างบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง
               -บัญชีเกิน + บัญชีชี้แจง+บัญชีโอน
               - ตารางอายุการใช้งานสินทรัพย์ ถาวรของ อผศ.
-  โครงการรำลึกคุณงามความดี ซีพี ออลล์ ตอบแทนคุณทหารผ่านศึก สิทธิพิเศษ สำหรับทหารผ่านศึก
-  คู่มือ การบันทึกเงินทุนการศึกษาแบบใหม่
-  เรียนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัครบัตรสิทธิพิเศษ ปตท.ฯ เพื่อกรุณาดำเนินการ ดังนี้

              1. พิมพ์ใบสมัครที่ได้ Download มาให้ปรากฏในกระดาษแผ่นเดียวทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
              2. จัดทำใบสมัคร จำนวน 2 ฉบับ และกรอกข้อมูลของผู้สมัคร ให้ครบถ้วน
              3. หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
                          3.1 สำเนาแสดงตนที่ อผศ. ได้ออกให้ ได้แก่ บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ, บัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 ,บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อผศ., บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการ พิเศษ และบัตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ
                           3.2 สำเนาบัตรประชาชน
                                   กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
                                   สถานีบริการที่ไม่ร่วมรายการรับบัตร Hero card        
-  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบัตรสิทธิพิเศษ ปตท. เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ระหว่าง องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-  แบบบันทึกรายละเอียดผู้สมัคร PTT HERO CARD
              กรุณาส่ง กทท.ฝนผ. ทุกวันที่ 5 ของเดือน
              โดยนำส่งทาง Email : wvowanida.1@gmail.com หรือ wiphawan@gmail.com  
-  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป ประจำปี 2561 หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กพด.ฝกบ. โทร 0 2354 8587 ต่อ 43337,43338  
-  คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
-  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
-  แบบฟอร์มการควบคุมภายใน 
    -  แบบ ฟอร์มการขอใช้บริการของ กทท.
               แบบฟอร์มขอ เบิก/ยืม/คืน
               แบบฟอร์มขอ IP Phone
               แบบฟอร์มขอ Username และ Password
               แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
               แบบฟอร์มขอใช้ระบบคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ (Linkage)
    -  ขอ อนุมัติแบบสอบถามประเมินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริหรือศูนย์การเรียนรู้ รายละเอียด
    การสร้างเวปไซด์ โดยใช้ blogฉบับปรับปรุงใหม่.
    - การสร้างเวปไซด์ โดยใช้ blogฉบับปรับปรุงใหม่   
    - สร้างแผนที่ใน google map  

    - แบบ ฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวฯ และทหารผ่านศึกประจำการ                         
               ผศ. ดาวน์โหลด และบันทึกข้อมูลฯ พร้อมจัดส่งมาทาง E-mail ของแผนกสถิติและวิจัย
               thaiveterans@gmail.com
               แบบฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ฯ (ด้านบริการ)
              
แบบฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ฯ (ด้านการเงิน)
- แบบฟอร์มเงินกู้สินเชื่อ เพื่อการประกอบอาชีพ รายละเอียด
- คู่มือบันทึกใบแจ้งความ ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
- แจ้งข้อมูล พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิร่วม ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ อผศ.  ราย ละเอียด
 -  สมุดโทรศัพท์และคู่มือการใช้งาน IP&nnbsp;PHONE (ฉบับ ปรับปรุงครั้งที่ ๔) 
ฝปช.แจ้งให้ทราบ ว่า ใบเสร็จรับเงินประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน
  กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน 
ตัวอย่าง ประเมินผลสัมฤทธิ์รอบ ๖ เดือน (ผศ.เขต)   
อัตราครุภัณฑ์ ประจำหน่วย (ผนวก ก,ข)   
  - กตส.ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก 
  หลักฐานขอรับการสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ  
  - -หนังสือมอบอำนาจ  
  - -หนังสือรับรองค่าประสบภัยพิบัติ  
  - -ข้อบังคับ,ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ  
  - -ข้อบังคับสภาฯ ฉบับที่ 79 พ.ศ.2558  
  - -ระเบียบอผศ. ฉบับที่ 35 พ.ศ.2557  
  - -แนวทางการให้กรณีประสบภัยพิบัติ  
 
การปรับปรุงแก้ไขอัตรา ครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม) 
ข้อบังคับสภาทหารผ่าน ศึก 
-  การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวด้านบริการ (แบบสถิติ ๙  ใหม่) 
-  แบบฟอร์ม ค่าการศึกษา
-  แบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล
-  แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจ้าง
  ร่างคำสั่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต เรื่อง กำหนดหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผศ.
 การหักบำเหน็จชำระหนี้ และแบบคำขอรับบำเหน็จ (แบบ ๐๑) 
   เอกสารสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์
การทำงานคอมพิวเตอร์ให้ได้ดี ทักษะและความชำนาญหาซื้อไม่ได้
คุณต้องพยายามฝึกปรือฝีมือด้วยตนเอง เรามั่นใจว่าคุณทำได้
           กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผน       
      องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
       Tel. (๐๒)-๓๕๔๘๕๘๗,๔๔๓๖๒-๔๔๑๖๙


คุณเข้ามายังเว็บเพจนี้เป็นคนที่