bullet03_blue.gif


        สถานีโทรทัศน์
         black00_next.gif        black00_next.gif  
         black00_next.gif       black00_next.gif    

         black00_next.gif       black00_next.gif   


 การแสดงความเคารพ เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของผู้มีวินัย
    -  การขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน ลูกจ้างประจำอผศ.และบัตรแสดงตน สำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ อผศ.และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ
               แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่ตามพ.ร.บ.บัตรปรจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
               แบบฟอร์มคำขอมีบัตรแสดงตนสำหรับประกอบเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้างประจำ อผศ.
-  เอกสารประกอบคำบรรยายของ ฝปช.
-  ไวนิลประชาสัมพันธ์วันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 62 สำหรับ ผศ.เขต (Zip File)
-  แบบฟอร์มคำร้องของบประมาณปี 2563 - 2564
-  แบบฟอร์มขอตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกรมการปกครอง
      การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดประจำปี 2561
               - การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
               - คำแนะนำในการตรวจสอบ
               -ตัวอย่าง คำสั่ง และรายงาน นิคมฯ
               - ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน ผศ.เขต
               - ตัวอย่าง คำสั่ง และรายงาน รพ.ผศ.
               - ตัวอย่างรายงาน รพ.ผศ. เขต.นิคมฯ และ ศฝน.
               -ตัวอย่าง คำสั่ง และรายงาน ศฝน.ฝกพ.
               -ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน สำหรับ ผศ.อ.ด.
               -ตัวอย่างบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง
               -บัญชีเกิน + บัญชีชี้แจง+บัญชีโอน
               - ตารางอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวรของ อผศ.
-  โครงการรำลึกคุณงามความดี ซีพี ออลล์ ตอบแทนคุณทหารผ่านศึก สิทธิพิเศษ สำหรับทหารผ่านศึก
-  คู่มือ การบันทึกเงินทุนการศึกษาแบบใหม่
-  เรียนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัครบัตรสิทธิพิเศษ ปตท.ฯ เพื่อกรุณาดำเนินการ ดังนี้

              1. พิมพ์ใบสมัครที่ได้ Download มาให้ปรากฏในกระดาษแผ่นเดียวทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
              2. จัดทำใบสมัคร จำนวน 2 ฉบับ และกรอกข้อมูลของผู้สมัคร ให้ครบถ้วน
              3. หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
                          3.1 สำเนาแสดงตนที่ อผศ. ได้ออกให้ ได้แก่ บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ, บัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 ,บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อผศ., บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการพิเศษ และบัตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ
                           3.2 สำเนาบัตรประชาชน
                                   กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
                                   สถานีบริการที่ไม่ร่วมรายการรับบัตร Hero card        
-  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบัตรสิทธิพิเศษ ปตท. เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ระหว่าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-  แบบบันทึกรายละเอียดผู้สมัคร PTT HERO CARD
              กรุณาส่ง กทท.ฝนผ. ทุกวันที่ 5 ของเดือน
              โดยนำส่งทาง Email : wvowanida.1@gmail.com หรือ wiphawan@gmail.com  
-  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป ประจำปี 2561 หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กพด.ฝกบ. โทร 0 2354 8587 ต่อ 43337,43338  
-  คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
-  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
-  แบบฟอร์มการควบคุมภายใน 
    -  แบบฟอร์มการขอใช้บริการของ กทท.
               แบบฟอร์มขอ เบิก/ยืม/คืน
               แบบฟอร์มขอ IP Phone
               แบบฟอร์มขอ Username และ Password
               แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
    -  ขออนุมัติแบบสอบถามประเมินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริหรือศูนย์การเรียนรู้ รายละเอียด
    การสร้างเวปไซด์ โดยใช้ blogฉบับปรับปรุงใหม่.
    - การสร้างเวปไซด์ โดยใช้ blogฉบับปรับปรุงใหม่   
    - สร้างแผนที่ใน google map  

    - แบบฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวฯ และทหารผ่านศึกประจำการ                        ผศ. ดาวน์โหลด และบันทึกข้อมูลฯ พร้อมจัดส่งมาทาง E-mail ของแผนกสถิติและวิจัย chulee.art@htaiveterans.mail.go.th รายละเอียด
- แบบฟอร์มเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ รายละเอียด
- คู่มือบันทึกใบแจ้งความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
- แจ้งข้อมูลพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิร่วม ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ อผศ.  รายละเอียด
 -  สมุดโทรศัพท์และคู่มือการใช้งาน IP&nnbsp;PHONE (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔) 
ฝปช.แจ้งให้ทราบว่า ใบเสร็จรับเงินประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน
  กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน 
ตัวอย่างประเมินผลสัมฤทธิ์รอบ ๖ เดือน (ผศ.เขต)   
อัตราครุภัณฑ์ประจำหน่วย (ผนวก ก,ข)   
  - กตส.ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก 
  หลักฐานขอรับการสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ  
  - -หนังสือมอบอำนาจ  
  - -หนังสือรับรองค่าประสบภัยพิบัติ  
  - -ข้อบังคับ,ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ  
  - -ข้อบังคับสภาฯ ฉบับที่ 79 พ.ศ.2558  
  - -ระเบียบอผศ. ฉบับที่ 35 พ.ศ.2557  
  - -แนวทางการให้กรณีประสบภัยพิบัติ  
 
การปรับปรุงแก้ไขอัตราครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม) 
ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
-  การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวด้านบริการ (แบบสถิติ ๙ ใหม่) 
-  แบบฟอร์ม ค่าการศึกษา
-  แบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล
-  แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจ้าง
  ร่างคำสั่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต เรื่อง กำหนดหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผศ.
 การหักบำเหน็จชำระหนี้ และแบบคำขอรับบำเหน็จ (แบบ ๐๑) 
  เอกสารสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์
การทำงานคอมพิวเตอร์ให้ได้ดี ทักษะและความชำนาญหาซื้อไม่ได้
คุณต้องพยายามฝึกปรือฝีมือด้วยตนเอง เรามั่นใจว่าคุณทำได้
           กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผน       
      องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
       Tel. (๐๒)-๓๕๔๘๕๘๗,๔๔๓๖๒-๔๔๑๖๙


คุณเข้ามายังเว็บเพจนี้เป็นคนที่