bullet03_blue.gif

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


สหกรณ์ออมทรัพย์ อผศ.
        สถานีโทรทัศน์
         black00_next.gif        black00_next.gif  
         black00_next.gif       black00_next.gif    

         black00_next.gif       black00_next.gif    ห้องสมุด อผศ.

ตรวจสอบสถานะ IP Phone

 


anisquare19_blue.gif  ๖ มกราคม ๒๕๕๘
 dia_bluve.gif
     พลเอก พิณภาษณ์  สริวัฒน์  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
      ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ ๑
ซึ่งได้รับคัดเลือก
      เป็นตัวแทนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร  สังกัดสมาคมกีฬา
      จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                       รายละเอียด

anisquare19_blue.gif ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
 dia_bluve.gif  
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/
     นายกสภาทหารผ่านศึก  เป็นประธาน ในการประชุมสภาทหารผ่านศึก
     ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมหมายเลข ๑ องค์การฯ

                                                       รายละเอียด

anisquare19_blue.gif  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 dia_bluve.gif องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธี
    บวงสรวงสังเวยองค์พระหลักเมือง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
    พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

                                                       รายละเอียด

การแสดงความเคารพ เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของผู้มีวินัย
    ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำควบคุมภายใน

- แบบไฟล์ ปย.1 กสก   
- แบบไฟล์ ปย.2 กสก  
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อผศ. รายละเอียด
เอกสารดำเนินการตวจสอบพัสดุประจำปีของ ผศ.เขต ประจำปี ๒๕๕๘

- แบบไฟล์ คำแนะนำในการตรวจสอบ   
- แบบไฟล์ ตัวอย่าง คำสั่ง รพ.ผศ. ผศ.เขต ,นิคมฯโครงการ และศสฝ.ฝนผ   
- แบบไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน สำหรับ ผศ.ป.น.   
- แบบไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน สำหรับ ผศ.อ.ด.  
- แบบไฟล์ ตัวอย่างบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง   
- แบบไฟล์ ตัวอย่างรายงาน รพ.ผศ. เขต.นิคมฯ โครงการฯ และ ศสฝ.ฯ   
- แบบไฟล์ บัญชีเกิน + บัญชีชี้แจง+บัญชีโอน
 
- ขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียวแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ   บัตรชั้นที่ ๑  ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ รายละเอียด
- คู่มือการสร้าง Blogger (website) สำหรับภาคเขต รายละเอียด
- เพิ่มเติมข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ รายละเอียด
- พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียด
- แบบฟอร์มเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ รายละเอียด
- คู่มือบันทึกใบแจ้งความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
- การให้ทุนการศึกษษแก่บุตรพนักงาน และลูกจ้างประจำ อผศ. ประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียด
- การสอบหาข้อเท็จจริง ๕๗ (ส่วนภูมิภาค) รายละเอียด
- แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รายละเอียด
- แบบฟอร์มสำรวจ ความต้องการของพนักงาน อผศ. เกี่ยวกับการกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ประเภทสวัสดิการ รายละเอียด
- แจ้งข้อมูลพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิร่วม ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ อผศ.  รายละเอียด
- เงินงบการเงินประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
- กำหนดอัตราครุภัณฑ์ประจำหน่วย   รายละเอียด
- แจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิร่วม ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ อผศ.  รายละเอียด
- โครงการสร้างเครือข่ายการสงเคราะห์ แจ้งให้ ผศ.เขต ทราบ รายละเอียด
- กบช.ฝปช. ได้จัดทำตารางกำหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นการคำนวณ
  ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง และ สป. กำหนด
รายละเอียด
ขอความร่วมมือให้จัดส่งข้อมูลการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึกนอกประจำการ แยกตามเหล่าทัพ
 ด้านบริการจากรูปแบบสถิติ ๙
- แบบไฟล์ PDF  
- แบบไฟล์ Exel
 
- แบบฟอร์มคำขอ งบประมาณ ปี ๕๘ -๕๙ รายละเอียด
- การประดับแพรแถบย่อ  รายละเอียด
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
-  แบบฟอร์มการควบคุมภายใน 
-  แบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของ ผศ. (ฉบับปรับปรุง) 
-  ตัวอย่างการจัดทำวาระบำเหน็จ 
-  แบบสำรวจความต้องการของพนักงาน อผศ. เกี่ยวกับสวัสดิการด้านที่พักอาศัย 
- แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของ ผศ.
- แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๕๗-๕๘ 
-  แผนปฏิบัติงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

-  ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานและผู้ได้รับผลกระทบ ฯ
   -  ไฟล์แนบตัวอย่างการคำนวณ  

 
 -  สมุดโทรศัพท์และคู่มือการใช้งาน IP PHONE (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔) 
ฝปช.แจ้งให้ทราบว่า ใบเสร็จรับเงินประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน
  กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน 
ตัวอย่างประเมินผลสัมฤทธิ์รอบ ๖ เดือน (ผศ.เขต)   
อัตราครุภัณฑ์ประจำหน่วย (ผนวก ก,ข)   
  -  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 
  - กตส.ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก 
  - แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๕๖-๕๗ 
  -  แบบคำขอตัวชี้วัดงบประมาณปี ๕๖-๕๗ (เฉพาะ ฝสส.,ฝอส.,รพ.ผศ.) 
  -  แบบคำขอตัวชี้วัด (เฉพาะ ผศ.เขต)
 
  หลักฐานขอรับการสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ  
  - หนังสือรับรองค่าประสบภัยพิบัติ  
  - หนังสือมอบอำนาจ  
 
แบบฟอร์มคำร้องผู้ประสบภัยพิบัติ  
การปรับปรุงแก้ไขอัตราครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม) 
ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
-  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศการให้บริการทหารผ่านศึก 
-  การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวด้านบริการ (แบบสถิติ ๙ ใหม่) 

  การปรับแผนยุทธศาสตร์ นขต.อผศ.ส่วนกลาง และหน่วยงานกิจการพิเศษ
การปรับยุทธศาสตร์ อผศ.ครั้งที่ ๑ 
ตารางสรุปผลการปรับยุทธศสตร์ อผศ. อันเนื่องมากจากการการประชุม 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ครั้งที่ ๑ 

 
-  แบบฟอร์ม ค่าการศึกษา
-  แบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล
-  แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจ้าง
  ร่างคำสั่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต เรื่อง กำหนดหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผศ.
 การหักบำเหน็จชำระหนี้ และแบบคำขอรับบำเหน็จ (แบบ ๐๑) 
  เอกสารสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์
การทำงานคอมพิวเตอร์ให้ได้ดี ทักษะและความชำนาญหาซื้อไม่ได้
คุณต้องพยายามฝึกปรือฝีมือด้วยตนเอง เรามั่นใจว่าคุณทำได้
           ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ฝ่ายนโยบายและแผน , องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
            ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
           Tel. (๐๒)-๓๕๔๘๕๘๗,๑๖๗-๑๖๙


คุณเข้ามายังเว็บเพจนี้เป็นคนที่ 090678